Abecední seznam zdrojů

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Obsáhlá databáze českého a slovenského umění. [více informací]
odborné časopisy vydávané americkou asociací Academy of Management [více informací]
digitální knihovna počítačové asociace ACM [více informací]
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
kolekce matematických e-časopisů [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
Licencovaný zdroj Anopress - Monitoring on-line
monitoring denního českého tisku a médií [více informací]
Výzkumný projekt zkoumající představení starověkých textů od řecké tragédie po římskou epiku. [více informací]
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
Artcyclopedia je předním průvodcem výtvarným uměním v muzejní kvalitě na internetu. [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
Webový portál knihoven z oboru umění a architektury [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
Rozsáhlá kolekce volně přístupných obrázků, videí, dokumentů a audio nahrávek od partnerských muzeí JSTOR. MUNI nemá přístup ke Core Collection. [více informací]
Licencovaný zdroj ASPI
automatizovaný systém právních informací [více informací]
bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky [více informací]
B
digitální archiv rukopisů Samuela Becketta [více informací]
databáze českého práva [více informací]
databáze německého práva [více informací]
kolekce přírodovědné literatury [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
národní lékařská bibliografie [více informací]
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
11 lékařských e-books [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
výběr referenčních příruček vydavatelství Brill [více informací]
C
Licencovaný zdroj Cairn.info-Bouquet Général
kolekce časopisů a e-knih ve francouzštině z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
vybrané e-knihy z Cambridge University Press [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
elektronické učebnice z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2024 [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
vybrané e-časopisy [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století [více informací]
Zdroje, data a nástroje pro studium české literatury [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
Licencovaný zdroj CINAHL Plus with FullText
plnotextová a bibliografická databáze pro oblast ošetřovatelství [více informací]
Licencovaný zdroj Citace PRO
citační manažer [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na díla společenských a humanitních věd. [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
plné texty vybraných (sponzorovaných) norem [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
kolekce e-knih z edice East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 [více informací]
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
e-knihy o Internetu a IT [více informací]
Licencovaný zdroj eHRAF World Cultures
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
Kolekce e-knih nakladatelství Elgar [více informací]
Autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě. [více informací]
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti knihovní vědy [více informací]
Licencovaný zdroj Encyclopedia of Popular Music
online encyklopedie [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
bibliografická databáze z oblasti pedagogiky [více informací]
edice ebooků pro oční lékařství [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
úřední věstník Evropské unie [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na evropské kulturní dědictví. [více informací]
online verze Evropského lékopisu [více informací]
Index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech z humanitních a sociálních věd. [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
Licencovaný zdroj FranText
plné texty francouzské literatury [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
Geografická bibliografie ČR online [více informací]
platforma poskytující svým uživatelům hlubší přehled o finanční výkonnosti společností po celém světě [více informací]
H
kolekce jazykovědných příruček vydavatelství DE GRUYTER [více informací]
databáze plných textů právnických časopisů, knih a dalších dokumentů [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
knihy a videa vydavatelství Human Kinetics [více informací]
I
dokumenty (včetně standardů) IEEE a IET - computer science + electronics [více informací]
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik [více informací]
referenční slovníky z oblasti lingvistiky od Brillu [více informací]
Digitální knihovna webových stránek, textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních dokumentů a softwarových programů. [více informací]
Archiv dat z oblasti výzkumu sociálních a behaviorálních věd. [více informací]
kolekce elektronických časopisů z Institute of Physics [více informací]
J
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Vancouver atd.) [více informací]
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
112 elektronických knih pro medicínu [více informací]
plné texty lékařských časopisů [více informací]
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
L
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
Library, Information Science & Technology Abstracts [více informací]
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku [více informací]
Lecture Notes in Computer Science (Springer) [více informací]
Licencovaný zdroj Loeb Classical Library
e-knihy klasické literatury [více informací]
archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
Licencovaný zdroj MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
rukopisy a staré tisky v ČR a zahraničí [více informací]
Interaktivní mapa neziskového sektoru v ČR [více informací]
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě EBSCOhost [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě Ovid [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě PubMed [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
seznam elektronických zdrojů na webu knihovny FSS MU [více informací]
čítárna Masarykovy univerzity [více informací]
seznam elektronických zdrojů na webu knihovny PdF MU [více informací]
N
plné texty české produkce do roku 2003 (2013 periodika) nedostupné na trhu [více informací]
Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky [více informací]
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
skladby a dorpovodný materiál převážně vážné hudby [více informací]
working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research [více informací]
Licencovaný zdroj NewtonOne
České mediální zdroje [více informací]
Portál pro ošetřovatelství, zdravotní péči [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na německou kulturu. [více informací]
volně přístupné vysokoškolské učebnice [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
kolekce muzikologických zdrojů [více informací]
online encyklopedie z oblasti lingvistiky [více informací]
Otevřený digitální repozitář a archiv akademických textů. [více informací]
P
archiv edice (sv. vydané 1964-1995) [více informací]
Licencovaný zdroj Patria Plus
informační zdroj pro finančníky, ekonomy a investory [více informací]
Open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd. [více informací]
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
Global Think Tanks je sbírkou objektivních, na faktech založených výzkumů předních světových politických odborníků, think-tanků, nevládních a neziskových organizací. [více informací]
deníky a populární časopisy z celého světa [více informací]
Největší digitální knihovna plných textů světové literatury. [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
plné texty disertačních a diplomových prací [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest Central [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest Central [více informací]
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
R
faktografická a bibliografická chemická databáze [více informací]
Licencovaný zdroj Refinitiv Workspace for Students
databáze poskytující finanční zpravodajství, ekonomické informace, údaje o akciích a informace o trzích [více informací]
RISM je volně dostupným katalogem historických rukopisných hudebních pramenů, které jsou uloženy ve stovkách světových knihoven a archivů. [více informací]
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
kolekce e-knih obor právo nakladatelství Routledge [více informací]
kolekce e-knih z humanitních a společenských věd [více informací]
Licencovaný zdroj RSC Archives
archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
elektronické knihy z oblasti společenských věd [více informací]
Knihovna výzkumných metod ve společenských vědách [více informací]
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
archiv časopisů Elsevier z oblasti věd o Zemi [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
chemická databáze [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
repozitář článků z oblasti částicové fyziky [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
soubor databází z oblasti filmu a filmové vědy [více informací]
SSRN se věnuje rychlému celosvětovému šíření výzkumu a skládá se z řady specializovaných výzkumných sítí. [více informací]
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum [více informací]
bibliografické databáze z oblasti sportu [více informací]
databáze o sportu a sportovních vědách [více informací]
fulltextová databáze z oblasti sportu [více informací]
bibliografická databáze z oblasti sportu [více informací]
přes 750 e-učebnic ze všech oblastí počítačové vědy [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
plnotextové archivy monografických řad od Springer [více informací]
Statista je jedním z největších poskytovatelů statistických a tržních dat. [více informací]
T
databáze otisků čínských nápisů [více informací]
digitální archív vzácných knih v čínštině [více informací]
digitální knihovna vzácných čínských knih [více informací]
plné texty časopisu Journal of National Essence [více informací]
digitální knihovna diplomových a disertačních prací [více informací]
index článků z časopisů vydávaných na Taiwanu [více informací]
plné texty taiwanských periodik [více informací]
souborný katalog vzácných čínských knih [více informací]
vybrané kolekce elektronických knih [více informací]
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
CEJSH je otevřená databáze abstraktů, recenzí plných textů článků z časopisů vydávaných ve středoevropských zemích se zaměřením na sociální vědy. [více informací]
archiv časopisu The Economist od počátku vydávání 1843 do roku 2020 [více informací]
Internetová encyklopedie poskytující otevřený přístup k podrobným, vědecky recenzovaným, informacím o klíčových tématech a osobnostech. [více informací]
digitální knihovna řecké literatury [více informací]
archiv literárněkritického časopisu The Times Literary Supplement [více informací]
kolekce elektronických učebnic a atlasů z medicíny a biomedicíny [více informací]
digitální knihovna raně středověkých textů [více informací]
U
mezinárodní právo [více informací]
Digitální knihovna poskytující bezplatný přístup k materiálům vytvořeným OSN. [více informací]
V
Jednotné přístupové rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
Open access portál, který slouží k tvorbě, ukládání a získávání ověřených studijních materiálů z oblasti humanitních věd. [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
Licencovaný zdroj Writefull
jazyková kontrola odborných anglických textů [více informací]
Z
Německá multioborová digitální knihovna. [více informací]
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
citační manažer pro správu citačních údajů a tvorbu soupisu literatury [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj