Česká literární bibliografie

Česká literární bibliografie (ČLB) provozovaná při Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR je velkou výzkumnou infrastrukturou pro studium české literatury a dalších společenských a humanitních oborů (filologie, filosofie, historie, uměnovědy, žurnalistika aj.). Jejím cílem je zpracování, průběžná redakce, aktualizace a online zpřístupňování unikátního souboru bibliografických a dalších znalostních databází, souvisle mapujících literární dění a literární vědu v českých zemích či cirkulaci české literatury v zahraničí od počátků národní obrození až do současnosti. Počátkem roku 2024 čítají databáze ČLB v souhrnu více než 2,3 miliónů záznamů.

Seznam databází, které ČLB zpřístupňuje:

  • Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945
  • Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)
  • Bibliografie českého literárního internetu
  • Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989)
  • Databáze literárních cen
  • Databáze literárních edic
  • Databáze excerpovaných časopisů

Databáze České literární bibliografie jsou k dispozici v režimu open access. Všichni uživatelé k nim mají neomezený přístup online a zdarma. Užití databází je podmíněno jejich náležitým citováním a uváděním informace o jejich využití u výstupů výzkumu a vývoje dle pokynů na https://clb.ucl.cas.cz/jak-citovat-clb/.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: