Často kladené otázky (FAQ)

Funkce a obsah discovery.muni

Vyhledávací služba discovery.muni umožňuje prohledávat z jednoho místa (téměř) všechny odborné a vědecké informační zdroje dostupné na Masarykově univerzitě – elektronické časopisy, knihy, sborníky, databáze. Současně dokáže také směrovat uživatele na plné texty vyhledaných dokumentů, ať již jsou dostupné kdekoliv (například v  licencovaných časopiseckých databázích do vydavatelů Elsevier, Springer, Wiley, Nature). Vedle informací „ze světa“ umí vyhledávací služba prohledávat a zpřístupňovat i připojené lokální informační zdroje MU (např. knihovní katalog MU).

Pomocí discovery.muni tak může uživatel „objevovat“ nové informace (co vše k  danému tématu/heslu vůbec existuje) a/nebo „získávat“ konkrétní dokumenty (plný text daného článku, časopisu, knihy).

discovery.muni pracuje na obdobném principu jako Google: informace ze všech informačních zdrojů má dopředu sesbírány a předzpracovány ve velmi rozsáhlé vlastní databázi (říká se jí „centrální index“), přičemž uživatelův dotaz vede na prohledávání této předpřipravené databáze. Vyhledání je pak velmi rychlé, výsledky se dají snadno dále zpracovávat (zpřesňovat) a prohledávat lze libovolné množství informačních zdrojů najednou.

Na vyhledávání je navázáno také směrování uživatele na plné texty dostupné uživatelům dané instituce v licencovaných informačních zdrojích pomocí služby Full Text Finder.

Centrální index je velmi rozsáhlá interní databáze vyhledávací služby (až miliardy záznamů), ve které jsou udržovány a pravidelně aktualizovány informace (metadata) o dokumentech z nejrůznějších elektronických informačních zdrojů – z časopisů vydávaných předními světovými vydavateli vědecké literatury, oborových databází (bibliografických, abstraktových, faktografických či scientometrických), encyklopedií a knih, volně dostupných informačních zdrojů atd. Po dohodě s uživatelskou institucí může být tento společný celosvětový index doplněný také o záznamy z lokálních informačních zdrojů dané instituce (knihovní katalog, univerzitní repozitář, digitální knihovny/archivy apod.).

Centrální index poskytuje vyhledávací službě informační základnu pro rychlé a efektivní vyhledávání informací. Udržuje a aktualizuje jej poskytovatel vyhledávací služby (v případě MU je to společnost EBSCO).

Centrální index je aktualizován denně. Aktualizace se liší v závislosti na typu obsahu a rychlosti poskytování metadat jednotlivými vydavateli. Centrální index pokrývá metadata bezmála 20 000 vydavatelů, proto nelze paušálně vyjádřit interval dodání. Od vydání nového čísla periodika by měla být metadata v indexu dostupná nejpozději do 14 dní. V zásadě jsou však metadata pro stěžejní vydavatele (Elsevier, Springer, Wiley atd.) poskytována s předstihem, tj. ještě před samotným vydáním nových časopiseckých čísel. V případě záznamů z knihovního systému Aleph-MU probíhá aktualizace jednou denně (během noci); informace o dostupnosti knih v rámci knihoven MU je aktualizována v reálném čase (v okamžiku vyhledávání).

Do centrálního indexu vyhledávací služby discovery.muni jsou zařazeny informace téměř ze všech významných světových vědeckých a odborných elektronických informačních zdrojů, které má MU licencovány. Podrobný seznam.

Centrální index obsahuje metadata (či plné texty) dokumentů od stovek až tisíců dalších vydavatelů; tyto dokumenty jsou přes discovery.muni vyhledatelné, nemusí k nim však být dostupný jejich plný text.

Někteří vydavatelé zdrojů neposkytují svá data do centrálního indexu, tedy některé zdroje n něm zařazeny nejsou. Podrobný seznam.

Aktuálně je v centrálním indexu integrován knihovní katalog MU a digitální archiv vysokoškolských kvalifikačních prací MU.

Full Text Finder služba integrovaná v discovery.muni a stará o nasměrování uživatele na plný text vyhledaného dokumentu v informačních zdrojích licencovaných či jinak dostupných na MU. Součástí Full Text Finder je znalostní báze udržující data o tom, které všechny informační zdroje a z jakého časového období jsou na MU dostupné. Jakmile uživatel provede vyhledávání v discovery.muni, zobrazí se u každého jednotlivého výsledku ikona Full Text Finder, která vede na směrovací službu Full Text Finder. Tato služba vyhodnotí a v reálném čase nabídne seznam informačních zdrojů, ve kterých je plný text uživatelům z MU dostupný v elektronické podobě, případně kde by ho mohli dále dohledat či získat v jiné formě (např. v tištěné podobě prostřednictvím knihoven). Více informací o službě Full Text Finder.

Vyhledávací služba discovery.muni je zajišťována pro MU smluvně společností EBSCO nad jejím centrálně provozovaným systémem EDS – EBSCO Discovery Service. Pořizovací náklady byly hrazeny z projektu OP VaVpI MEDINFO. Lokální správu a nastavení systému pro potřeby MU zajišťuje Ústav výpočetní techniky – Knihovnicko-informační centrum MU.

Systém EDS provozuje již více než 3 a půl tisíce institucí po celém světě. Patří mezi ně např. MIT (http://libraries.mit.edu/) nebo u nás Národní knihovna ČR (http://eds.nkp.cz/).

Vyhledávání

Službu discovery.muni.cz může využít v principu kterýkoliv uživatel internetu. Avšak vyhledávání ve veřejně nepřístupných informačních zdrojích a směrování na plné texty v informačních zdrojích licencovaných pro MU je umožněno pouze uživatelům MU, a to - buď na základě přístupu z univerzitních počítačů (není nutné žádné přihlašování) - nebo prostřednictvím autentizovaného vzdáleného přístupu (z mimouniverzitních počítačů); podrobněji viz „Jak mohu využívat discovery.muni z domova?“.

Službu discovery.muni lze plně využívat i z domácích počítačů (mimo univerzitní síť). Pokud uživatel neprokáže nijak svou příslušností k MU, pak se službou může pracovat v tzv. „režimu hosta“ (quest). V tomto režimu je však řada funkcí omezena. Při pokusu o přístup k takto omezeným funkcím vyhledávací služba sama vyzve uživatele k autentizaci (UČO + heslo), po které již služba bude pracovat v plném režimu. Samozřejmě je možné také přímo použít prostředky pro vzdálený přístup popsané na stránkách Vzdálený přístup (služba pak pracuje v plném režimu bez jakýchkoli omezení).

Pro vyhledávání lze použít buď jednoduché okénko ve stylu Google nebo rozšířené vyhledávání pomocí podrobnějšího formuláře. Při zadávání dotazu lze klíčová slova „vylepšit“ pomocí drobných triků:

  • použijte uvozovky pro zadání fráze: „digital libraries“
  • otazník pro náhradu jednoho znaku: globali?ation (globalization or globalisation)
  • # pro jeden nebo žádný znak: colo#r (color or colour)
  • * pro různá zakončení slova: comunicat* (communicating, communication, …)
  • booleovské operátory: zvolte „Možnosti hledání“ a v sekci „Režimy vyhledávání“ vyberte volbu „Boolean/Fráze“; pak lze zadávat v dotazu operátory AND, OR, NOT.

Výsledky získané vyhledávací službou na základě zpracování uživatelského dotazu jsou standardně řazeny podle relevance tak, aby nejvíce odpovídající výsledky byly řazeny co nejblíže k začátku výsledného seznamu. (Poznámka: uživatel může nastavit i jiný způsob řazení výsledků, např. od nejnovějších k nejstarším). Vyhledávací služba používá následující prioritní kritéria pro výpočet relevance dokumentu:

  1. shoda předmětového hesla z řízeného hesláře;
  2. shoda názvu dokumentu;
  3. shoda autorských klíčových slov;
  4. shoda klíčových slov v abstraktu;
  5. shoda v plném textu.

Dále se bere do úvahy také aktuálnost, typ a rozsah dokumentu.

Protože výsledný seznam obsahuje obvykle velmi velké množství výsledků, doporučujeme využít filtrování, které umožní odstranit nerelevantní dokumenty a zpřesnit tak získané výsledky. K dispozici je velké množství filtrů (jen plný text, jen recenzované dokumenty, jen akademické časopisy, zdroje podle vydavatele, jazyka, období publikování a mnohé další), které dokáží výsledný seznam rychle zúžit a zpřesnit.

Dostupnost plného textu v elektronické podobě je u vyhledaného dokumentu možné vždy zjistit kliknutím na ikonu „Full Text Finder“ Full Text Finder (viz „Co je to Full Text Finder?“). V některých případech (jako jsou plné texty časopisů Nature, Elsevier, Springer či databáze EBSCO) je dostupnost plného textu schopna detekovat vyhledávací služba přímo – v takovém případě rovnou zobrazí u daného výsledku příslušnou ikonu PDF vedoucí na plný text.

Upozornění: Pokud není u výsledku žádná ikona PDF zobrazena, neznamená to ještě, že plný text není uživatelům MU k dispozici – doporučujeme v takovém případě vždy zkusit plný text dohledat službou Full Text Finder.

Prostřednictvím desítek velmi rozsáhlých informačních zdrojů (ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, ProQuest Central aj.) i individuálních předplatných má MU přístup k velkému množství odborných a vědeckých časopisů v elektronické podobě (několik desítek tisíc). Vyhledávací služba umožňuje snadno zjistit, zda pro konkrétní zadaný časopis existuje na MU dostupná elektronická forma, které ročníky časopisu jsou k dispozici a jak se k nim dostat. Pokud zadáte do vyhledávacího okna název časopisu nebo knihy, pak na prvním místě výsledků se, je-li nalezen, zobrazí odkaz na příslušný časopis/knihu.

Jiná možnost:  horní vodorovné liště vyhledávací služby klikněte na odkaz „Seznam dostupných časopisů a knih (A-Z)“, který vás přesměruje na tzv. A-to-Z seznam časopisů a knih, který umožní příslušný časopis vyhledat (buď podle abecedních seznamů, nebo pomocí vyhledávacího formuláře) a zobrazit na něj odkaz – v případě, že daný e-časopis je pro MU dostupný.

Pokud chcete-li omezit váš vyhledávací dotaz na určitý obor (např. chemie), zvolte na úvodní stránce discovery.muni odkaz „Možnosti hledání“ nebo „Rozšířené vyhledávání“ a zaklikněte před vyhledáváním příslušný obor (nebo více oborů) ze zobrazeného seznamu.

Vzhledem k obrovskému rozsahu centrálního indexu (viz „Co je to centrální index? “) vrací většina vyhledávání velmi velké počty výsledků, ve kterých nemusí být vždy snadné identifikovat ty nejrelevantnější (viz též Podle jakých kritérií se stanovuje relevance dokumentu?. Pokud vás zajímají primárně dokumenty od konkrétního vydavatele (např. Nature Publishing Group či Elsevier ScienceDirect), zadejte své vyhledávání obvyklým způsobem a následně využijte zúžení výsledků přes filtr „Vydavatel“ a vybrání požadovaného vydavatele.

Upozornění: na stránce výsledků je v levé liště v části „Vydavatel“ zobrazeno jen několik málo vydavatelů s největším počtem vyhledaných výsledků. Další vydavatele zobrazíte po kliknutí na odkaz „Zobrazit další“.

Samozřejmě. Vyhledávací služba umožňuje prohledávat všechny informační zdroje najednou, ale nic Vám nebrání pracovat s každým jednotlivým informačním zdrojem samostatně a napřímo. To je vhodné či nutné zejména tehdy, když informační zdroj není zahrnut v centrálním indexu vyhledávací služby (viz „Které vědecké informační zdroje v centrálním indexu zařazeny nejsou?“) nebo má specifické možnosti vyhledávání a zpracování výsledků, které vyhledávací služba nenabízí.

Kliknutím na odkaz „Portál elektronických zdrojů MU“ na úvodní stránce vyhledávací služby a následně na „Přehled zdrojů“ si zobrazíte seznam všech (licencovaných) EIZ na MU i s jejich popisy a přístupovými údaji.

Přizpůsobení služby mým potřebám

Osobní schránka My EBSCOhost umožňuje ukládání nalezených dokumentů k jejich následnému jednoduchému dohledání. Stejně tak lze nalezené dokumenty organizovat do vlastních podsložek, hromadně odesílat/stahovat, vytvářet k nim poznámky. V neposlední řadě osobní složka také umožňuje sdílení celých podsložek, které uživatel vytvořil, s dalšími konkrétními uživateli.

Ve vrchní části okna v discovery.muni klikněte v nástrojovém panelu na odkaz Přihlásit se. Po kliknutí na odkaz budete požádáni o přihlášení. Pod přihlašovacím oknem naleznete další odkaz „Vytvořit novou schránku“. K vytvoření budete potřebovat pouze jméno a příjmení, e-mailovou adresu, uživatelské jméno, heslo a kontrolní otázku. E-mailovou adresu není třeba autorizovat. Schránka je aktivní ihned po vytvoření.

Pokročilé možnosti

Trvalý odkaz (Permalink) je odkaz v podobě URL na vaše vyhledávání, který si můžete uložit či sdílet s dalšími uživateli. Proveďte vyhledávání a klikněte na odkaz „Sdílet“ v pravém horním rohu stránky s výsledky hledání. V dolní části rozbaleného okna se zobrazí trvalý odkaz, který si můžete uložit či poslat ho vašim kolegům.

Vybrané výsledky vyhledávání si můžete uložit do své složky kliknutím na ikonu složky se znakem plus zobrazené vpravo u každého výsledku. Následně pak kliknutím na nabídku „Vaše složka“ v horním vodorovném pruhu vyhledávací služby si zobrazíte obsah složky spolu s nabídkou, co s ním můžete provádět: tisknout, posílat e-mailem, ukládat či exportovat v různých formátech.

Upozornění: „Vaše složka“ funguje i v případě, že nejste přihlášeni. Pak se chová pouze jako dočasná složka, což znamená, že po skončení práce s discovery.muni (zavření okna prohlížeče, nečinnost delší než 30 minut) je celý její obsah vymazán. Trvalý zůstává jen v případě, že se k discovery.muni přihlásíte.

Vyhledávací dotaz lze uložit, případně vytvořit z něj tzv. alert na vyhledávání (automatické zpracování vyhledávacího dotazu a doručení výsledků na e-mail dle zadané periodicity) po přihlášení k osobnímu účtu My EBSCOhost, který si může bezplatně vytvořit každý uživatel. Účet lze vytvořit (či Přihlásit se k již existujícímu) v pravé části horní lišty okna v discovery.muni. Uložení vyhledávacího dotazu nebo vytvoření alertu pak lze provést ve vrchní části výsledku vyhledávání přes odkaz „Sdílet“.

Výsledky vyhledávání lze jednoduše odeslat e-mailem (z okna podrobného záznamu dokumentu, či pomocí vlastního účtu My EBSCOhost v případě více dokumentů) přímo ze služby discovery.muni. Další možností je využití takzvaného Trvalého odkazu – ten lze nalézt rovněž v pravé části podrobného záznamu konkrétního dokumentu v nástrojové liště (viz „Co je to trvalý odkaz?“). Skrze odkaz „Sdílet“ ve vrchní části seznamu výsledků lze pak získat trvalý odkaz k výsledku konkrétního vyhledávání, a to včetně použitých atributů pro omezení výsledků hledání.

Problémy a nejasnosti

Pokud Vás služba Full Text Finder (viz „Co je to Full Text Finder?“) nenasměruje na plný text článku a přitom prokazatelně víte, že elektronickou formu plného textu máme na MU k dispozici (např. v některém z licencovaných elektronických informačních zdrojů), upozorněte nás prosím na to přes webový formulář dostupný pod odkazem „Kontakt“ v horní vodorovné liště vyhledávací služby, nebo přímo na e-mailu . Příčinou může být chyba v nastavení znalostní báze směrovací služby. Budeme se snažit zjednat nápravu co nejrychleji.

Vzhledem k tomu, že centrální index vyhledávací služby (viz „Co je to centrální index?“ je plněn z mnoha různých zdrojů, může obsahovat duplicitní záznamy pro některé dokumenty. Přestože se vyhledávací služba snaží při zobrazování výsledků duplicity eliminovat, ne vždy se to plně podaří. V některých případech to může být v důsledku požadavků od vydavatelů (např. dvě různé scientometrické databáze mohou podmiňovat využití jejich záznamů tím, že se každý záznam bude zobrazovat samostatně), v jiném případě mohou být na vině ne dostatečně inteligentní deduplikační algoritmy. Budeme spolupracovat na jejich vylepšování.

Za provoz a přizpůsobování vyhledávací služby discovery.muni potřebám uživatelů MU zodpovídá Knihovnicko-informační centrum MU při Ústavu výpočetní techniky MU. Vaše dotazy, připomínky či náměty můžete směrovat na zodpovědné pracovníky buď prostřednictvím webového formuláře dostupného pod odkazem „Kontakt“ v horní vodorovné liště vyhledávací služby, nebo e-mailem na adresu . Můžete také kontaktovat pracovníky Vaší fakultní ústřední knihovny.